corporate governance

Corporate governance

Haar eigenheid als mediagroep indachtig, besteedt De Persgroep sinds meerdere jaren een bijzondere aandacht aan de voorschriften rond deugdelijk bestuur. Door duidelijke werkings- en controleregels in acht te nemen, wil De Persgroep een zo groot mogelijke transparantie waarborgen naar alle stakeholders van de groep.

corporate governance

De Raad van Bestuur

Het zwaartepunt van deze ‘corporate governance’ ligt uiteraard bij de Raad van Bestuur. In 1995 werd Ludwig Criel – lid van het Directiecomité van de scheepvaartgroep CMB - als eerste onafhankelijke bestuurder aangesteld. In 2000 werd de Raad verrijkt met twee bijkomende onafhankelijke bestuurders: Léon Seynave, gedelegeerd bestuurder nv Vente-Exclusive, en Karel Van Miert, voormalig Europees Commissaris, die spijtig genoeg in 2009 overleden is. In 2003 werd ook Eric Verbeeck, voorzitter van de nv Gands, tot bestuurder benoemd. In 2011 traden twee nieuwe, Nederlandse bestuurders toe tot de Raad: Jan Louis Burggraaf, partner bij Allen & Overy in Amsterdam en Ieko Sevinga, Chief Information & Operations Officer van Rabobank.

De Raad van Bestuur van De Persgroep telt dus vijf onafhankelijke bestuurders, op een totaal van acht. Het voorzitterschap werd toevertrouwd aan Ludwig Criel, de langst zetelende niet-familiale bestuurder.

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene strategie van De Persgroep, keurt jaarlijks de werkings- en investeringsbudgetten goed, oefent toezicht uit op de financiële gang van zaken en beslist over eventuele acquisities. De Raad vergadert ten minste vier maal per jaar volgens een vastgesteld schema, en daarnaast telkens wanneer het belang van de groep dit vereist. Hoewel de beslissingen van de Raad volgens de statuten in beginsel bij meerderheid worden genomen, gebeurt dit in de praktijk per consensus.

Het Remuneratie- en Auditcomité

In de schoot van de Raad werden twee specifieke comités opgericht: enerzijds het Remuneratiecomité, dat de vergoedingspolitiek van de voornaamste directie- en kaderleden van de groep beoordeelt. Het is samengesteld uit de heren Ludwig Criel, Eric Verbeeck en Christian Van Thillo. Anderzijds is er het Auditcomité, dat waakt over de opstelling van de rekeningen en over de interne en externe controleprocedures. Het Auditcomité bestaat uit Ieko Sevinga, voorzitter, Emmanuel Van Thillo, Léon Seynave en Christophe Convent.

Het Groepscomité

De operationele leiding van De Persgroep ligt in de handen van het Groepscomité, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de groepsstrategie en de opvolging van de verschillende business units die ondergebracht zijn in de dochtermaatschappijen van De Persgroep.

Het Groepscomité vergadert maandelijks en bestaat uit negen leden: de twee uitvoerende bestuurders en zeven directieleden van de voornaamste dochtermaatschappijen.

De Persgroep Nederland

De Persgroep Nederland heeft een eigen corporate governance, nu de vennootschap onderworpen is aan het zogenaamde structuurregime.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden: twee benoemd op voordracht van De Persgroep – Ludwig Criel en Fons van Westerloo – één op voordracht van de Stichting Democratie en Media, Peter Dirks, en één op voordracht van de Ondernemingsraad, Anita Nijboer. Deze leden stelden op hun beurt Arie Verberk aan tot President-Commissaris.

De Raad van Bestuur van de Persgroep Nederland heeft drie leden: Frits Campagne als voorzitter, Piet Vroman als CFO en Erik Roddenhof als CEO.

Toezicht op de vennootschappen
Het toezicht op de rekeningen van de vennootschappen van de groep is toevertrouwd aan PricewaterhouseCoopers. Om de maximale effectiviteit van dit toezicht te verzekeren, is het de vaste politiek van De Persgroep om in alle integraal geconsolideerde ondernemingen van de groep het toezicht toe te vertrouwen aan hetzelfde revisorenkantoor, en dit zowel in België als in Nederland.

Raad van Bestuur

Ludwig Criel, Voorzitter
Christian Van Thillo, Chief Executive Officer
Christophe Convent, Secretaris-generaal
Léon Seynave, Bestuurslid
Eric Verbeeck, Bestuurslid
Emmanuel van Thillo, Bestuurslid
Jan Louis Burggraaf, Bestuurslid
Ieko Sevinga, Bestuurslid

Groepscomité

Christian Van Thillo, Chief Executive Officer 
Christophe Convent, Secretaris-generaal
Piet Vroman, Chief Financial Officer
Rudy Bertels, Chief Operating Officer 
Dirk Velghe, Voorzitter RvB Mediafin
Frits Campagne, Voorzitter RvB De Persgroep Nederland
Erik Roddenhof, Chief Executive Officer de Persgroep Nederland
Peter Bossaert, Chief Executive Officer MEDIALAAN
Erwin Deckers, Chief Creative Officer MEDIALAAN